Registrácie po 7.10. budú evidované a hradené priamo pri registrácii 13.10. o 7:30 – 8:30.
Online registrácia bude uzavretá 11.10. o 12:00.

(Hradenie na mieste predlžuje proces registrácie preto prosíme účastníkov využívajúcich takúto formu o skorší príchod na miesto podujatia)

Vstup
typ popis online registrácia 2dni 1deň
Základný - účasť na konferencii
- zborník konferencie, občerstvenie, obedy
do 8.10. 140 € 90 €
Študentský - VŠ, SOŠ technického zamerania
- zborník konferencie, občerstvenie,
do 8.10. 40 € 30 €
Posterová prezentácia - prezentácia bola schválená odborným výborom
- zborník konferencie, občerstvenie, obedy
do 31.8. 75 €
Raut - spoločenský večer 13.10.2011 do 8.10. 25 €
Odborná exkurzia - Slovensko – voľné 13/45 miest – 15.10.2011 do 8.10. 30 €
- Rakusko – voľné 8/45 miest – 15.10.2011 do 8.10. 40 €

Extra A

- základný vstup
- raut
- exkurzia Slovensko – voľné 13/45 miest - 15.10.2011
do 5.9. 179 €

Extra B

- základný vstup
- raut
do 5.9. 159 €

- Cieľovou skupinou sú architekti, projektanti, investori, ako aj zástupcovia štátnej a verejnej správy a odborníci pôsobiaci v oblasti stavebníctva.

- Zľava 10% pre člena CPD a iEPD sa nevzťahuje na akciové balíčky.

Online registračný formulár


Online registrácia bola uzavretá (Je možné sa prihlásiť už len na mieste 13.10. 7:30-8:30!!!).
(Hradenie poplatkov na mieste predlžuje proces registrácie preto prosíme účastníkov využívajúcich takúto formu o skorší príchod na miesto podujatia)


* Po vyplnení vám bude kópia vyplnených informácií zaslaná na kontaktný email, ktorý ste zadali pri registrácii.

*2 Na základe fakturačných údajov vám bude vystavená a zaslaná predfaktúra.

V prípade akýchkoľvek otázok nas kontaktujte na :

Obchodné podmienky:

6.1. Usporiadateľ Usporiadateľom konferencie je Inštitút pre energeticky pasívne domy, Líščie údolie 68, 841 04 Bratislava, ICO: 31809944, DIC: 2022080280.
6.2. Objednávka Objednávka, ktorú účastník konferencie (ďalej len účastník) zašle usporiadateľovi, je pre účastníka záväzná. Usporiadateľ má právo objednávku odmietnuť, prípadne navrhnúť účastníkovi zmenu v objednávke.
6.3. Úhrada Na základe záväznej objednávky bude účastníkovi vystavená a zaslaná zálohová faktúra, ktorú je povinný uhradiť v lehote splatnosti.
Zálohové faktúry k objednávkam budú vystavené k týmto dátumom:
do 20.8.2011 – bude vystavená a odoslaná do 31.8.2011
do 20.9.2011 – bude vystavená a odoslaná do 31.9.2011
po 20.9.2011 – bude vystavená a odoslaná – termín zverejní iEPD
Pokiaľ tak neučiní, má usporiadateľ právo objednávku zrušiť.
6.4. Storno poplatky Pokiaľ účastník zruší svoju účasť na konferencii:
• viac ako 30 kalendárnych dní pred konaním akcie – ukončí sa zmluvný vzťah bez akýchkoľvek nárokov na obidvoch stranách (už zaplatená záloha bude v plnej výške vrátená),
• 14 až 30 kalendárnych dní pred konaním akcie – je storno poplatok 50 % z ceny objednávky,
• menej ako 14 kalendárnych dní pred konaním akcie – je storno poplatok 100 % z ceny objednávky.
Pokiaľ vzniknú na strane usporiadateľa okolnosti, ktoré nezavinil, ale tieto bránia v uskutočnení akcie, zmluvný vzťah sa ukončí. Účastník má právo na vrátenie celej zaplatenej zálohy, nárok na iné odškodnenia nevzniká.