Ministerstvo
dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR.
Hlavné mesto SR Bratislava Slovenská komora architektov Nemecko – Slovenská
obchodná komora
Ing. Ján Figeľ, PhD., Dr.h.c.
1. podpredseda vlády a minister
doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.
primátor
Ing. arch. Juraj ŠUJAN
predseda
Dr. Guido Glania
výkonný člen predstavenstva

Ďakujeme